Cooper's Golden :: Unsere Hunde

Unsere Hunde

tl_files/Coopersgolden/img/yentl3.jpg                                   tl_files/Coopersgolden/img/Ebony1.jpg
Good Girl Yentl vom Walderkamm   Elder's Ebony von der Velsener Mark
tl_files/Coopersgolden/img/Fellow_2013.jpg   tl_files/Coopersgolden/img/Amali_1.jpg

Cooper's Golden Brave Fellow

  Cooper's Golden Amiga Amali
tl_files/Coopersgolden/img/Breeze_2013.jpg   tl_files/Coopersgolden/img/Crimble_01.jpg
Cooper's Golden Brave Breeze  

Cooper's Golden Candid Crimble

In Erinnerung

tl_files/Coopersgolden/img/ayla.jpg                                   tl_files/Coopersgolden/img/rusty1.jpg
Wheaton's Umaayla   Amigo Charly vom Dreiländereck
tl_files/Coopersgolden/img/ivory.JPG   tl_files/Coopersgolden/img/hjordis.jpg
Ivory aus den Erftauen   Hjordis aus den Erftauen